Inloggen
Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan de top van het gemeentebestuur. Zij maakt beleid waarbinnen het college de stad bestuurt. De raad controleert of het college de voorgenomen doelen bereikt en zich houdt aan de beleidsafspraken. Daarvoor zijn enkele instrumenten en middelen beschikbaar. U leest daar meer over elders op deze site.

Rolverdeling raad en college
Hoe ontstaat een besluit
Wie nemen welke besluiten

Rolverdeling raad en college
De gemeente kent één bestuur met twee organen (college en raad) die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben.
De rolverdeling tussen college en raad heet ´dualisme´. Dit betekent dat de rollen en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W zijn omschreven en afgebakend.
De raad vertegenwoordigt de inwoners van Behrloo, formuleert breed beleid en stelt doelen. Het college bestuurt daar vanuit gaand de stad.
De raad controleert of het college de doelen heeft bereikt en zich aan het beleid houdt. De rolverdeling tussen raad en college betekent niet dat ze tegenover elkaar staan. Beide dienen, met elk hun eigen verantwoordelijkheid, het belang van de gemeente en de inwoners van Behrloo.

Hoe ontstaat een besluit
De ambtenaren bereiden de voorstellen of plannen voor waarover de gemeente besluit. Dat doen ze doorgaans in opdracht van het college. Op de wekelijkse vergadering van het college wordt besloten over zo’n ‘collegevoorstel’. Het besluit is daarmee in een aantal gevallen genomen. De ambtenaren voeren het vervolgens uit. Collegevergaderingen zijn overigens niet openbaar
Niet over alle zaken kan het college zelf beslissen. Over de belangrijkste plannen besluit de raad. Als het college over zo’n plan heeft vergaderd en het ermee eens is, legt het college het voor aan de raad om er over te besluiten. Dit gebeurt in de maandelijkse openbare gemeenteraadsvergaderingen.
Voordat de gemeenteraad over dit ‘raadsvoorstel’ vergadert, wordt het behandeld  in een raadscommissie. Een raadscommissie is een groep raadsleden (van elke fractie minstens één) met een adviserende functie. Zij nemen formeel geen besluiten. Vergaderingen van raadscommissies zijn openbaar. Niet alle plannen worden door het college aangedragen. De raad kan ook met voorstellen komen.
Burgers kunnen ook een plan aan de gemeenteraad voorleggen. Dat heet ‘Burgerinitiatief’.

Burgerinitiatief
U kunt op een directe manier de agenda van de gemeenteraad beïnvloeden. Dat kunt u doen door een raadscommissie voor te stellen een bepaald onderwerp op de agenda van de vergadering te zetten. Dit heet ´Burgerinitiatief´. Hiervoor gelden spelregels, die hieronder staan.

De onderwerpen
U kunt het Burgerinitiatief gebruiken om nieuwe ideeën aan de raad voor te leggen.
Een voorbeeld is een voorstel voor de tijdelijke inrichting van een braakliggend terrein of voor het oplossen van een verkeersknelpunt in een wijk. Het Burgerinitiatief is dus niet voor vragen over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
Ook is het niet bedoeld om persoonlijke belangen, klachten of bezwaren aan de orde te stellen. Weet u niet helemaal zeker of uw probleem als burgerinitiatief kan worden ingediend, neem dan contact op met de raadsgriffier mevrouw I. Landgraaf of de heer T. van de Poel (plaatsvervangend raadsgriffier),
via email griffie@Behrloo.nl of telefoon 555-607 15 06.

De indieners
Iedereen van zestien jaar en ouder kan een initiatiefvoorstel indienen.
Om te voorkomen dat de schijn van persoonlijk belang wordt gewekt, moet het initiatiefvoorstel ondertekend zijn door 25 inwoners van Behrloo. 

De spelregels
U formuleert een onderwerp, een idee of een voorstel ter bespreking door de gemeenteraad.
Dit moet goed onderbouwd en beargumenteerd zijn. Weet u niet zeker of uw idee een burgerinitiatief kan zijn, dan neemt u contact op met de raadsgriffier.
U laat uw voorstel ondertekenen door 25 inwoners van Behrloo met naam, adres en handtekening.
U dient uw voorstel in bij de griffier. Postbus 1, 3430 AA  Behrloo.
De griffier stuurt uw voorstel naar de ambtelijke organisatie om de financiële consequenties van uw voorstel door te rekenen en het te toetsen aan beleid dat er al ligt.
De griffier stuurt uw verzoek met de ambtelijke toevoegingen uiterlijk vijf dagen voor de commissievergadering naar de commissie; de commissiegriffier laat u weten op welke dag uw voorstel wordt besproken.
Het initiatiefvoorstel komt als eerste inhoudelijke punt op de agenda. De commissievoorzitter stuurt u een schriftelijke uitnodiging om uw voorstel te komen toelichten.
De commissie laat het initiatief, vergezeld van zijn advies, plaatsen op de agenda van de raad.
De raad neemt dit initiatief en advies pas in behandeling als de financiële consequenties van de uitvoering van het initiatiefvoorstel bekend zijn. 
De raad neemt een beslissing, waarover u schriftelijk wordt geïnformeerd.
Beslist de raad positief, dan wordt uw voorstel uitgezet in de ambtelijke organisatie om te worden uitgevoerd.  

Wie nemen welke besluiten
Het college vergadert elke week en neemt dan een aantal besluiten. Deze vindt u, met een toelichting, in de PDF-documenten die via de links hieronder te vinden zijn. Wij informeren eerst de direct betrokkenen, voordat het besluit openbaar wordt gemaakt.
In de collegebesluiten van de huidige week kunnen daarom ook besluiten uit eerdere collegevergaderingen zijn opgenomen.

Collegebesluiten
- Aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een hekwerk en
   verzoek om tijdelijke ontheffing artikel 3.22 Wro voor verplaatsen opslag
   op terrein Hornbach;
- Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade;
- Verzoek supermarkten zondagavondwinkelontheffing;
- Ontwerpbegroting 2010 Reinigingsbedrijf Nederland(RN);
- Gescheiden inzameling kunststof verpakkingen;