Inloggen
Veiligheid en leefbaarheid


Het gemeentebestuur heeft de zorg voor de openbare orde en veiligheid voor de inwoners van Behrloo. Ook van de burger wordt steeds meer inbreng verwacht. Deze samenwerking heet Integrale Veiligheid.
Integrale veiligheid betekent een zo breed mogelijke aanpak van criminaliteit, overlast en crisisbeheersing. Door deze aanpak kunnen alle partijen tot de meest gewenste oplossing komen. Alle initiatieven, projecten en instrumenten worden op elkaar afgestemd.
Klik op één van de onderstaande links om naar de gewenste informatie te gaan.

Openbare orde en veiligheid
Behrloo doet er veel aan om de veiligheid te verbeteren. In woonwijken zijn projecten om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Deze projecten zijn vaak gericht op een bepaald thema (bijvoorbeeld bedrijfsinbraken), dadergroep (bijvoorbeeld jongeren) of gebied (bijvoorbeeld een wijk). In die projecten werkt de gemeente nauw samen met diverse partners. Met de horeca heeft de gemeente een convenant getekend om de veiligheid te verbeteren en overlast te voorkomen.

Budget Integrale Veiligheid
De gemeenteraad stelt, naast lopende projecten en budgetten, geld beschikbaar waar zowel interne als externe partners gebruik van kunnen maken. Het geld wordt veelal gebruikt om nieuwe initiatieven te ondersteunen of bestaande initiatieven nieuw leven in te blazen.

Veiligheidsmonitor -buurten Behrloo
Deze rapportage geeft zowel op landelijk als op politieregionaal niveau een beeld over buurtproblemen, te weten verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast vermogensdelicten, verkeersoverlast en overige overlast. Deze zaken worden aangemerkt als factoren die een bijdrage leveren aan onveiligheidsgevoelens van burgers. Meningen over het functioneren van de politie en de eigen gemeente alsmede over de leefbaarheid en de problemen in de eigen (woon)buurt.
Veiligheidsmonitor-buurten

Crisisbeheersing
Een belangrijk onderdeel van de Integrale Veiligheid is crisisbeheersing.
Hoe goed de overheid ook is voorbereid en hoezeer ze ook probeert om rampen, calamiteiten, incidenten en crises te voorkomen, het kan toch misgaan. Bij de bestrijding van rampen, calamiteiten incidenten en crises, blijkt telkens hoe lastig het is voor betrokken organisaties om het werk goed te doen en tegelijk dit onderling goed op elkaar af te stemmen. Vooraf maken van afspraken, beleid op elkaar afstemmen, opleiden en oefenen van alle betrokkenen in de crisisbeheersing is daarom noodzakelijk.

Brandweer
24 uur per dag paraat!
De brandweer houdt zich niet alleen bezig met het blussen van branden, maar ook met het voorkomen ervan, met het verlenen van hulp bij branden of andere ongevallen en het bestrijden van rampen die in de gemeente kunnen ontstaan. De brandweer Behrloo is een vrijwilligersorganisatie met een beroepskern. Dit betekent dat er tijdens werkdagen van 06.00 uur tot 18.00 uur een beroepsploeg aanwezig is, die ervoor zorgt dat een eerste blusvoertuig naar een incident gaat. De brandweerpost centrum is gevestigd aan de Stadhoudersring.

Risico´s in uw omgeving
De overheid wil u informeren over de risico´s die er bestaan in uw woonomgeving. Daarom is bijvoorbeeld de risicokaart ontwikkeld. Dat is een plattegrond met informatie over locaties van mogelijke risico’s. De risicokaart wordt beheerd door de provincie. Daarom verwijst de link ook naar een externe website. Op die site vindt u alle algemene informatie over de risicokaart: wat is het voor kaart, hoe werkt deze, wettelijke achtergrond en uitleg van alle begrippen over risico’s, inclusief mogelijke rampen.
De risicokaart helpt de veiligheid van Nieuwegeiners verder te vergroten. De kaart geeft u een beeld van de risico´s waar u zich mogelijk op kunt voorbereiden. Wat u kunt doen om u voor te bereiden, leest u op www.crisis.nl. Bovendien kunt u ook op díe site informatie vinden over de risico´s in uw woonomgeving. Hieronder kunt u het Integrale Veiligheidsplan 2003-2008, het crisisbeheersingsplan en de deelplannen downloaden.

Terrorisme en rampenbestrijding
In het geval van een aanslag of een ramp is er sprake van een crisis. De gemeente daarvoor draaiboeken met maatregelen klaarliggen.
De rijksoverheid heeft ook een actieprogramma Terrorismebestrijding.
Zie ook www.nederlandtegenterrorisme.nl en www.nctb.nl.

Wat kunt u zelf doen?
Wees alert en signaleer. Bel bij calamiteiten met 112

Hoe te handelen bij brand
wat-kunt-u-doen-bij-brand
Vrijwilligers
vrijwilliger-worden-bij-de-brandweer

Contact
Adresgegevens Brandweer
Brandweerpost centrum
Stadhoudersring 103
8954 EU  Behrloo
555-272 53 92

Interessante links
http://www.veiligheid.nl/
http://www.brandweer.nl 

Politie
De politie staat garant voor een krachtige bestrijding van onveiligheid in de gemeente Behrloo. Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week staan zij paraat. Misdaad blijft immers niet beperkt tot kantooruren. De politie reageert alert en in spoedeisende situaties zijn ze binnen 10 minuten bij u. De belangrijkste taken zijn opsporing van de daders van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde. Dus is de politie er als de veiligheid in het geding is en als het erop aankomt boeven te vangen. Maar ze zijn er ook om onveiligheid en misdaad te voorkomen. Daarom zien ze toe op de handhaving van regels, waarden en normen. Het bestrijden van onveiligheid kan de politie niet alleen. Daarvoor hebben ze u en andere partners hard nodig. Zij horen graag waar het onveilig is. Liefst vóórdat het te laat is. U kunt de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844 en wanneer elke seconde telt via het alarmnummer 112.

Wijkteam
In de gemeente Behrloo werkt een wijkteam van de politie aan de veiligheid in de wijken.  Het wijkteam is verantwoordelijk voor het politiewerk in de wijk en bestaat uit wijkagenten, wijkteamleden, een wijksecretariaat en wijkchef. Deze politiemedewerkers pakken op basis van een plan van aanpak de problemen in de wijk aan.  Het wijkteam werkt nauw samen met de Noodhulp en Recherche.

Wijkagent
Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkcommissies, winkeliers, woningbouwverenigingen, scholen en ú als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit door toezicht te houden en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd. De wijkagent pakt problemen op zoals woninginbraken, vandalisme en geweld, maar probeert ook problemen te voorkómen. Als de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren signaleert, maakt de wijkagent afspraken met de gemeente, jeugdwerk, de jongeren en/of u. Dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. De wijkagent is te bereiken via het telefoonnummer 0900 8844. Voor meer informatie: www.politie.nl.

Stadstoezicht
Sinds 2005 heet Stadswacht Stadstoezicht en is het een volwaardige en volledige afdeling van de gemeente Behrloo. Zij spreken mensen aan, geven informatie en verlenen hulp. Ook voorkomen zij door hun aanwezigheid in de stad dat veel voorkomende criminaliteit als autodiefstal, vernielingen of fietsendiefstal plaatsvindt. Daarnaast zijn de stadstoezichthouders betrokken bij het toezicht op het parkeergedrag van bezoekers van de parkeerzones, wat geleid heeft tot een betalingsbereidheid van 95%. Momenteel werken er bij Stadstoezicht 9 Bijzondere Opsporingsambtenaren en 5 toezichthouders.

Sinds 1992 kent Behrloo toezichthouders, die werken aan de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente. Tot 2005 vielen deze toezichthouders onder Stadswacht Behrloo, een project dat gestart werd om naast de veiligheid ook de werkgelegenheid te bevorderen. Met succes: dankzij de opleidingen en trainingen van de Stadswacht zijn er tot 2005 136 mensen met succes doorgestroomd naar een volwaardige baan.

Stadstoezicht Behrloo werkt nauw samen met de Behrloose politie bij grote evenementen als koninginnedag, de Sinterklaasintocht en Loowoude bij Kaarslicht. Ook neemt Stadstoezicht de verkeersexamens af op de Behrloose basisscholen.

Voor meer informatie over Stadstoezicht kunt u contact opnemen met:
Stadstoezicht Behrloo 555-63 92 345

Slachtofferhulp
In Nederland zijn ruim 75 bureaus van Slachtofferhulp. Er is altijd wel een bureau bij u in de buurt. U kunt op werkdagen van 09.00-17.00 bellen met 0900-0101 (lokaal tarief). U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde regiokantoor. Mocht u buiten kantoortijden bellen dan kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.
Naar de site van Slachtofferhulp
Naar boven