Inloggen
Ruimtelijke Ordening

Binnen Behrloo bewaakt het vakteam Ruimtelijke Ordening de ruimtelijke structuur en inrichting van de stad. Het vakteam doet dit door ruimtelijke plannen te maken en randvoorwaarden op te stellen voor ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in de stad. Dit vindt plaats op de schaal van de gehele stad, maar ook op de schaal van wijken, buurten en straten. Samen met regiopartners zoals buurgemeenten en de provincie Rijnland worden de verschillende plannen op elkaar afgestemd.

 1 juli 2009: nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht

Per 1 juli treedt de nieuwe Wro in werking. De gemeenteraad neemt binnenkort een beslissing over de implementatie van deze nieuwe wet in de gemeentelijke praktijk.

Een publicatie over de gevolgen van de nieuwe wet voor de gemeente Behrloo en haar burgers zal nadien plaatsvinden.

Deze website zal op termijn voorzien worden van een gewijzigde reeks RO-produkten, die toegespitst zijn op de nieuwe regelgeving.

Tot nader orde blijven echter de huidige ruimtelijke plannen zoals die hieronder te vinden zijn, gewoon gelden. Na 1 juli ingediende bouwaanvragen zullen conform de nieuwe Wro worden behandeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier terecht, of op de website van het ministerie van VROM.


Het vakteam Ruimtelijke Ordening maakt de volgende plannen:

Bestemmingsplan

Wijzigingsplan

Uitwerkingsplan

Ontwikkelingsvisie

Ontwikkelingsplan

Beeldkwaliteitplan

Ruimtelijke onderbouwing

Voorbereidingsbesluit

Ruimtelijke beleidsnota

Gebiedsvisie